გამოცემა I. (2020 წ.)

მუხრან მაჭავარიანი – „ყაყაჩოსავით მზეა წითელი“ (1832)

152 Views

აქტუალიზაციის ზოგი შემთხვევა ზეპირ მეტყველებაში

117 Views

ერთი დისკუსიის ისტორიისათვის: ქეთევან ლომთათიძე V.S. გიორგი სერდიუჩენკო

109 Views

ზმნის ზოგიერთი თავისებურება ტაოურში

93 Views

გრამატიკული კლას-კატეგორიის ნაშთი ძველი ქართული ენის მორფოლოგიურ სისტემაში

143 Views

ქართველური ხარისხის ფორმათა წარმოების ზოგი თავისებურებისათვის

114 Views

ლექსემა „ლაჩარი“ (ეტიმოლოგია)

114 Views

წარმოქმნილ სახელთა სემანტიკური ჯგუფები უდიურ ენაში

91 Views

რამდენიმე საერთოქართველური ლექსემისათვის

117 Views

ოიკონიმთა წარმოება დიდოურ ენაში

87 Views