გამოცემა I. (2020 წ.)

მუხრან მაჭავარიანი – „ყაყაჩოსავით მზეა წითელი“ (1832)

421 Views

აქტუალიზაციის ზოგი შემთხვევა ზეპირ მეტყველებაში

308 Views

ერთი დისკუსიის ისტორიისათვის: ქეთევან ლომთათიძე V.S. გიორგი სერდიუჩენკო

263 Views

ზმნის ზოგიერთი თავისებურება ტაოურში

248 Views

გრამატიკული კლას-კატეგორიის ნაშთი ძველი ქართული ენის მორფოლოგიურ სისტემაში

338 Views

ქართველური ხარისხის ფორმათა წარმოების ზოგი თავისებურებისათვის

275 Views

ლექსემა „ლაჩარი“ (ეტიმოლოგია)

262 Views

წარმოქმნილ სახელთა სემანტიკური ჯგუფები უდიურ ენაში

207 Views

რამდენიმე საერთოქართველური ლექსემისათვის

294 Views

ოიკონიმთა წარმოება დიდოურ ენაში

232 Views