სტატიის გაფორმების წესი

ზოგადი პრინციპები:

 • სტატია უნდა ეხებოდეს იბერიულ-კავკასიურ ენათა პრობლემატიკასა და ზოგადი ენათმეცნიერების საკითხებს.
 • ჟურნალში განთავსდება მხოლოდ ის ნაშრომი, რომელიც რაიმე სხვა გამოცემაში არ გამოქვეყნებულა, გარდა საკონფერენციო თეზისების ფორმატისა;
 • სტატია ქვეყნდება სამ ენაზე: ქართული, ინგლისური, რუსული.
 • „იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწდეულში“ გამოქვეყნებულ ყველა ნაშრომს უნდა ახლდეს რეზიუმე და დამოწმებული ლიტერატურის ბიბლიოგრაფია რედაქციის მიერ მიღებული ციტირების წესის გათვალისწინებით;
 • რედაქციაში შემოსული სტატიები გადაეცემა ექსპერტებს ფარული რეცენზირებისათვის;
 • ნაშრომი რედაქციას ეგზავნება შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: caucasian.linguistics@gmail.com;
 • სტატია წარმოდგენილი უნდა იყოს MS-WORD  A4 ფორმატით და PDF ფაილით;
 • ნაშრომის მოცულობა ბიბლიოგრაფიისა და რეზიუმეს ჩათვლით არაუმეტეს 20  გვერდისა;
 • თუ ნაშრომი შედგება რამდენიმე ნაწილისაგან (ან პარაგრაფისაგან), ისინი უნდა გამოიყოს შემდეგი წესით:

ნაწილი 1
1.1
1.2 და ა.შ.

 • გვერდები უნდა დაინომროს არაბული ციფრებით: პირველი გვერდი -1; მეორე -2 და ა.შ.
 • დანომრილი უნდა იყოს სტატიაში წარმოდგენილი ყველა ცხრილი, ტაბულა, დიაგრამა, ფოტომასალა, სქემა თუ სხვა ჩანართი;
 • ყველა დამოწმებული ავტორი მიეთითება როგორც ნაშრომის ტექსტში (შესაბამისი მონაკვეთის დამოწმებისას), ისე – ბიბლიოგრაფიაში;სტატიის დასაწყისში უნდა მიეთითოს:
 1. ავტორი, (გვარი, სახელი), ინსტიტუცია;
 2. საკონტაქტო ინფორმაცია (ელფოსტის მისამართი);
 3. სათაური;
 4. სტატიის ტიპი (გამოკვლევა, რეცენზია);
 5. საკვანძო სიტყვები (არაუმეტეს 5 სიტყვისა);
 6. რეზიუმე (მაქსიმუმ 250 სიტყვა).

ციტირება:

სტატიაში გამოყენებული ნაშრომი /ავტორი მიეთითება შემდეგი წესით:

 • ერთი ავტორი: (ჩიქობავა 1936);
 • ორი ავტორი:  (გამყრელიძე, მაჭავარიანი 1965);
 • სამი და მეტი ავტორი: (უთურგაიძე და სხვ. 2006);
 • ერთი ავტორის რამდენიმე ნაშრომი: (ჩიქობავა 1936, 1938);
 • ერთი ავტორის რამდენიმე ნაშრომი ერთი და იმავე წლისა: (უთურგაიძე 2006(ა), 2006(ბ));
 • ერთდროულად სხვადასხვა ავტორის მითითება: (ჩიქობავა 1938; შანიძე 1953);
 • ხელახალი გამოცემა: (ჩიქობავა 2008 [1938]);

გვერდების მითითება სტატიაში:

 • (ჩიქობავა 2008: 28),  (ჩიქობავა 2008: 140-145);
 • სიტყვიერად დამოწმებული ავტორი, მკვლვრის), ნაშრომის თარიღი მიეთითება ფრჩხილებში. მაგალითად, „როგორც ჩიქობავა (1936: 122-123) აღნიშნავდა…”
 • საგაზეთო სტატია: (გაზეთის სათაური 2008);
 • ენციკლოპედია, ლექსიკონი: (სათაურის პირველი სიტყვა, აბრევიატურა… 2007: 145);

ანბანთსახის შესახებ

ტექსტის სატიტულო გვერდი და რეზიუმე უნდა აიკრიფოს  Sylfaen ანბანთსახის გამოყენებით;

 • სათაურის შრიფტის ზომა _ 14  გამუქებული;
 • ქვესათაური -12 გამუქებული;
 • ავტორი – შრიფტის ზომა 12 გამუქებული;
 • სტატიის ტექსტი – შრიფტის ზომა 11 ;
 • სტრიქონებს შორის მანძილი -1.0;
 • ოთხივე მხრივ დატოვებული მინდორი 25 მმ;

იბერიულ-კავკასიურ ენათა მასალისათვის საჭიროებისამებრ გამოიყენეთ (ICL_SYMBOL), იხ. https://www.aicl.ge;

ორმაგი მრგვალი ფრჩხილი არ გამოიყენება, მაშასადამე,  ფრჩხილებს შიგნით წარმოდგენილი უნდა იყოს კვადრატული ფრჩხილი, მაგალითად, (როგორც ჩიქობავა [1936: 15-16] აღნიშნავს).

საილუსტრაციო მასალის ასახვის წესი

 • საილუსტრაციო მასალა (სიტყვა, წინადადება) უნდა ითარგმნოს და თარგმანი მოთავსდეს ცალმაგ ბრჭყალებში ( ‘   ’ ). მაგალითად,  კოჩი მეურს (მეგრ.) (ჩიქობავა 1936: 35) ‘კაცი მიდის’.
 • საილუსტრაციო მასალა (მაგალითები) ინომრება შემდეგნაირად: (1), (2), (3)…
 • ყოველი ახალი მაგალითი განთავსდება მიყოლებით ვერტიკალურად შემდეგი წესით:
  (1)  ბერეფექ ლაზუტი გამაჩეს  (ლაზ.)(ჩიქობავა 1936: 51,7) ‘ბავშვებმა სიმინდი გაყიდეს’;
  (2)  ია ფარაშ მოგუშა იგზალუ (ლაზ.) (კარტოზია 1965: 71,3) ‘ის ფულის საშოვნელად წავიდა’;
  (3) ა. მუღი სქანი მოგეი Фარაჲა! (ლაზ.) (კარტოზია 1965: ) ‘მოიტანე შენი მოგებული ფულიო’;
  ბ. მოგაფერი ფარა ქომუღი (ლაზ.) (კარტოზია 1965: 139, 29) ‘მოგებული ფული მოუტანე’;
 • სტატიაში საილუსტრაციო მასალა გადმოიცემა ძირითადი ენის ანბანით, შემდეგ ლათინური ტრანსკრიფციით;
 • ნაშრომში დამოწმებული მაგალითები მიეთითება შემდეგი წესით: იხ. (2), იხ. (3ა).

ტაბულები, ცხრილები, ილუსტრაციები

 ტაბულები და ცხრილები უნდა დაინომროს და სათაურები მოთავსდეს დასაწყისში;

 • ილუსტრაციები (ნახატი, ფიგურა, დიაგრამა, ფოტოპირი, ელექტრონული ფაილები) დაინომრება და წარწერა მოთავსდება ქვემოთ.

დანართი და შენიშვნები

 • დანართი მოთავსდება სტატიის ბოლოს, შენიშვნების წინ;
 • შენიშვნები განთავსდება დამოწმებული ლიტერატურის, ბიბლიოგრაფიის წინ;
 • სტატიაში შენიშვნები   უნდა დაინომროს ასეთი წესით: ტექსტი.¹

ბიბლიოგრაფია

 • ბიბლიოგრაფიაში მიეთითება მხოლოდ დამოწმებული ლიტერატურა;
 • ავტორის სახელი და გვარი წარმოდგენილი უნდა იყოს სრულად;
 • ერთი და იმავე ავტორის რამდენიმე ნაშრომი მიეთითება ქრონოლოგიურად: ჯერ _ ძველი, შემდეგ – ახალი;
 • ინგლისურენოვან ბიბლიოგრაფიაში  დამოწმებული ლიტერატურა წარმოდგენილი უნდა იყოს სტატიის შესაბამის ენაზე, ხოლო კვადრატულ ფრჩხილებში ინგლისური თარგმანი მიეწერება;
 • რამდენიმე ავტორის დამოწმების შემთხვევაში, არ გამოიყენება  „ და სხვ.”, ავტორთა სახელი, გვარი სრულად უნდა იყოს მითითებული.

ბიბლიოგრაფიის ნიმუშები

 1. წიგნი (ერთი ავტორი):

ჩიქობავა 2018 : არნოლდ ჩიქობავა. შრომები XIII. თბილისი: გამომცემლობა თსუ, 2018.
რამდენიმე ავტორის წიგნი:
გამყრელიძე, მაჭავარიანი 1965: თამაზ გამყრელიძე, გივი მაჭავარიანი.  სონანტთა სისტემა და აბლაუტი ქართველურ ენებში. თბილისი: გამომცემლობა  ,,მეცნიერება’“, 1965.

 1. წიგნის ელექტრონული ვერსია:
  ტესტელეცი 2001 : Яков Георгиевич Тестелец. ВВедение в общий синтаксис. Москва: 2001. htpp:// testelets.narod.ru/cover.htm [იაკობ ტესტელეცი. ზოგადი სინტაქსის შესავალი. მოსკოვი: გამომცემლობა xxxxx     2001.]
 2. სტატია კრებულიდან:

არაბული 2005: ავთანდილ არაბული. ზოომორფიზმი მცენარეთა სახელდებაში: ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, IX, გვ. 21-29. თბილისი: გამომცემლობა „ქართული ენა“, 2005.

 1. ელექტრონული ჟურნალის სტატია და შესაბამისი ელექტრონული ვერსია:
  დაბროვსკა 2009: Eva Dabrowsks.Cognitive linguistics comes of age. Cognitive linguistic. volume 20 Number 1, page 1-5. Berlin & NewYork: Mouton de Coruyter, 2009. htpp://www.reference-global.com/toc/cogl/current.
 2. მიძღვნითი კრებული:
  შარაძენიძე 1979: თინათინ შარაძენიძე. მათემატიკური ლინგვისტიკის სტატუსისათვის: არნოლდ ჩიქობავას [დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი კრებული], გვ. 5-12. თბილისი: გამომცემლობა „მეცნიერება”, 1979.
 3. ხელახალი გამოცემა:
  ჩიქობავა 2008 [1936]: არნოლდ ჩიქობავა. ჭანურის გრამატიკული ანალიზი (ტექსტებითურთ). შრომები, III, გვ. 5-383. თბილისი: გამომცემლობა „მერიდიანი“, 2008.
 4. თეზისები, მასალები, კონფერენციის მოხსენებები: ჩუხუა 2008: მერაბ ჩუხუა, დაღესტნურ-ქართველურ ბგერათშესატყვისობათა სისტემა (სიბილანტები): არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 67-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, გვ. 82-90. თბილისი: გამომცემლობა „უნივერსალი“, 2008.
 5. ენციკლოპედია:
  ქართული ენა 2008: ქართული ენა. ენციკლოპედია: აფხაზური ენა, გვ. 63-64. თბილისი: გამომცემლობა „ჩვენი მწერლობა“, 2008.
 6. საგაზეთო სტატია:
  24 საათი 2008: ზოგადი განათლების სისტემის „ექსრეფორმატორებს“. გაზ. ,,24 საათი,“ 29 ივლისი, სამშაბათი, 2008, #170, გვ: 4.