ქართველური ხარისხის ფორმათა წარმოების ზოგი თავისებურებისათვის