წარმოქმნილ სახელთა სემანტიკური ჯგუფები უდიურ ენაში

207 Views
+ posts

ამირან ბასილაშვილი
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტი
Email: amiranbasilashvili@gmail.com