ივნისი 2020

მუხრან მაჭავარიანი – „ყაყაჩოსავით მზეა წითელი“ (1832)

209 Views

აქტუალიზაციის ზოგი შემთხვევა ზეპირ მეტყველებაში

162 Views

ერთი დისკუსიის ისტორიისათვის: ქეთევან ლომთათიძე V.S. გიორგი სერდიუჩენკო

146 Views

ზმნის ზოგიერთი თავისებურება ტაოურში

137 Views

გრამატიკული კლას-კატეგორიის ნაშთი ძველი ქართული ენის მორფოლოგიურ სისტემაში

183 Views

ქართველური ხარისხის ფორმათა წარმოების ზოგი თავისებურებისათვის

159 Views

ლექსემა „ლაჩარი“ (ეტიმოლოგია)

165 Views

წარმოქმნილ სახელთა სემანტიკური ჯგუფები უდიურ ენაში

121 Views

რამდენიმე საერთოქართველური ლექსემისათვის

151 Views

ოიკონიმთა წარმოება დიდოურ ენაში

134 Views