შიგა, შიდა მორფემებისათვის

9 Views

საერთო იბერიულ-კავკასიურ ძირთა მქონე ლოკალური პრევერბები აფხაზურში

135 Views

ნასესხებ კომპოზიტთა საკითხისათვის ქართულში, დიდოურსა და ბეჟიტურ ენებში

126 Views

ხემცენარეთა გვარ Celtis -ის ქართული სამეცნიერო სახელების დაზუსტების აუცილებლობა

11 Views

რა საჭიროა წრფელობითი ბრუნვის აღდგენა?

6 Views

მუხრან მაჭავარიანი – „ყაყაჩოსავით მზეა წითელი“ (1832)

209 Views

აქტუალიზაციის ზოგი შემთხვევა ზეპირ მეტყველებაში

162 Views

ერთი დისკუსიის ისტორიისათვის: ქეთევან ლომთათიძე V.S. გიორგი სერდიუჩენკო

146 Views

ზმნის ზოგიერთი თავისებურება ტაოურში

137 Views

გრამატიკული კლას-კატეგორიის ნაშთი ძველი ქართული ენის მორფოლოგიურ სისტემაში

183 Views