შიგა, შიდა მორფემებისათვის

153 Views

საერთო იბერიულ-კავკასიურ ძირთა მქონე ლოკალური პრევერბები აფხაზურში

297 Views

ნასესხებ კომპოზიტთა საკითხისათვის ქართულში, დიდოურსა და ბეჟიტურ ენებში

328 Views

ხემცენარეთა გვარ Celtis -ის ქართული სამეცნიერო სახელების დაზუსტების აუცილებლობა

135 Views

რა საჭიროა წრფელობითი ბრუნვის აღდგენა?

124 Views

მუხრან მაჭავარიანი – „ყაყაჩოსავით მზეა წითელი“ (1832)

421 Views

აქტუალიზაციის ზოგი შემთხვევა ზეპირ მეტყველებაში

308 Views

ერთი დისკუსიის ისტორიისათვის: ქეთევან ლომთათიძე V.S. გიორგი სერდიუჩენკო

264 Views

ზმნის ზოგიერთი თავისებურება ტაოურში

249 Views

გრამატიკული კლას-კატეგორიის ნაშთი ძველი ქართული ენის მორფოლოგიურ სისტემაში

338 Views