საერთო იბერიულ-კავკასიურ ძირთა მქონე ლოკალური პრევერბები აფხაზურში

33 Views

ნასესხებ კომპოზიტთა საკითხისათვის ქართულში, დიდოურსა და ბეჟიტურ ენებში

37 Views

მუხრან მაჭავარიანი – „ყაყაჩოსავით მზეა წითელი“ (1832)

83 Views

აქტუალიზაციის ზოგი შემთხვევა ზეპირ მეტყველებაში

78 Views

ერთი დისკუსიის ისტორიისათვის: ქეთევან ლომთათიძე V.S. გიორგი სერდიუჩენკო

53 Views

ზმნის ზოგიერთი თავისებურება ტაოურში

58 Views

გრამატიკული კლას-კატეგორიის ნაშთი ძველი ქართული ენის მორფოლოგიურ სისტემაში

78 Views

ქართველური ხარისხის ფორმათა წარმოების ზოგი თავისებურებისათვის

62 Views

ლექსემა „ლაჩარი“ (ეტიმოლოგია)

52 Views

წარმოქმნილ სახელთა სემანტიკური ჯგუფები უდიურ ენაში

58 Views